Kurzy \ Classes

| English |

 

Blues je pomalé a intimní, ale umí být i divoké a energické. Přijďte si vyzkoušet, co se na snad nejrozšířenější muziku světa tancuje doopravdy! S nudou z tanečních to nemá nic společného.

 

Cyklus – 4. 4 2019 – 1. 5. 2019

Cyklus má 5 týdnů a stojí 600 Kč. Pokud máte zájem, prostě přijďte na první kurz a na jeho konci se můžete rozhodnout, zda se chcete účastnit i zbytku a zaplatit.

Kurzy budou ve Studiu Hrdinů (v termínu 4., 10. a 17. 4.) a Kavárně Liberál (v termínu 24. 4 a 1. 5.) v časech 18:00 – 19:00 a 19:10 – 20:10.

V tomto cyklu budou kurzy těchto dvou úrovní:

18:00 – 19:00
C – Ballroomin`: Meet the Big One
Úvod do tzv. Ballroomin` – skupiny stylů, které vznikly ve velkých tančírnách a tanečních sálech, spojených s melodičtější hudbou typickou pro “Big Bands” swingové éry. Tyto styly jsou charakteristické větší možností pohybu po prostoru a větší plynulostí a větším důrazem na linie.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

19:10 – 20:10
E – Ballroomin`: Own The Floor
Rozšíříme si repertoár do Ballroomin` a zapracujeme na další technice.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň C – Ballroomin`: Meet the Big One

Pokud si nejste jistí, který level kurzů je pro vás vhodný, ozvěte se nám.

Koncepce kurzů

Rozhodli jsme se vytvořit dlouhodobou koncepci kurzů – rozčlenit je na kratší cykly, které budou vždy tématicky ucelené a budou mít jasnou návaznost a dlouhodobý výhled, takže pro vás bude snazší se rozvíjet.

Kurzy budou trvat vždy 5 týdnů a na konci bude vždy tančírna.

Představujeme vám tedy strukturu kurzů blues v Praze:

A – Basics
Kurz úplných základů. Pokud jste nikdy netančili americký blues, tady potřebujete začít.

B – Juke Joint: Let`s Do It
Úvod do tzv. juke jointu – skupiny stylů, které vznikly v deltě Mississippi v malých prostorách lokálních barů, kde se scházeli afroameričani po tvrdé práci a věnovali se pití, hazardu, hudbě a tanci. Tyto styly jsou charakteristické zaměřením na pohyb v těle a častěji dávají více prostoru pro sólo a individualitu tanečníka.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

C – Ballroomin`: Meet the Big One
Úvod do tzv. Ballroomin` – skupiny stylů, které vznikly ve velkých tančírnách a tanečních sálech, spojených s melodičtější hudbou typickou pro “Big Bands” swingové éry. Tyto styly jsou charakteristické větší možností pohybu po prostoru a větší plynulostí a větším důrazem na linie.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

D – Juke Joint: Let`s Go Deeper
Juke Joint do větší hloubky, prohloubíme jak techniku tak se naučíme nové triky.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň B – Juke Joint: Let`s Do It

E – Ballroomin`: Own The Floor
Rozšíříme si repertoár do Ballroomin` a zapracujeme na další technice.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň C – Ballroomin`: Meet the Big One

F – Let`s Geek About …
Jedná se v podstatě o pokročilou úroveň kurzů, které budou vždy předpokládat zvládnutou úroveň D nebo E a budou na něj navazovat. Podle konkrétního tématu, na které se daný cyklus zaměří, bude uvedeno, na co navazuje. Tato úroveň nebude vypadat vždy stejně, bude se tématicky věnovat různým oblastem – technika, muzikalita a historické styly a podobně.

G – Skill Share
Na této úrovni už se učíme navzájem co jsme si kdo odkud přivezli.

 

Krom pravidelných kurzů dále pořádáme cca dvakrát do roka víkendový workshop Little Blues Sister – další se bude konat v říjnu 2019. 

 

Informace o dalších kurzech, party a jiných akcích se objeví zde a ve facebookové skupině Prague Blues Dancing.ENGLISH

Looking for some blues dancing in Prague? You’ve come to the right place!

Cycle April 4th 2019 -May 1st 2019

The cycle goes for 5 weeks and costs 600 CZK. If you are interested, just come to the first lesson. At the end of it you can make the decision, if you want to attend the whole cycle and pay for it.

The course will take place in Studio Hrdinů (on dates 4th, 10th and 17th of April) and Kavárna Liberál (in dates 24th od April and 1st of May) at 18:00 – 19:00 and 19:10 – 20:10.

There will be these levels in the cycle:

18:00 – 19:00

C – Ballroomin`: Meet the Big One
Introduction in so called Ballroomin` – group of styles evolved in big ballrooms and dance halls connected with melodic music typical for Big Bands of the swing era. These styles are characteristic for traveling, elegant lines and continuous momentum.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level A – Basics

19:10 – 20:10

E – Ballroomin`: Own The Floor
We will learn more from the Ballroomin` – technique and moves and vocabulary.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level C – Ballroomin`: Meet the Big One

If you are not sure, what level of courses will be suited for you, get in touch with us.

Structure of the courses

We decided to create a long term structure of the courses in Prague – divide it in smaller cycles which will have common theme and complex and clear structure to help you to develop your skills.

Cycles will go for 5 weeks and there will be a party at the end.

Let us introduce you the structure of the courses:

A – Basics
Complete basics of blues dance. If you have never dance blues vernacular dance before, this is the course you need to start with.

B – Juke Joint: Let`s Do It
Introduction in so called Juke Joint – group of styles evolved in the Mississippi Delta in small local joints, where African Americans met after hard work to drink, gamble, play music and dance. These styles are focused on the body movement and give more space for solo dancing and individuality.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level A – Basics.

C – Ballroomin`: Meet the Big One
Introduction in so called Ballroomin` – group of styles evolved in big ballrooms and dance halls connected with melodic music typical for Big Bands of the swing era. These styles are characteristic for traveling, elegant lines and continuous momentum.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level A – Basics.

D – Juke Joint: Let`s Go Deeper
We will learn more of Juke Joint – technique and tricks and moves.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level B – Juke Joint: Let`s Do It

E – Ballroomin`: Own The Floor
We will learn more from the Ballroomin` – technique and moves and vocabulary.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level C – Ballroomin`: Meet the Big One

F – Let`s Geek About …
Advanced level of courses, which will develop your skills based in levels D or E. According to specific topic, which will be covered by the cycle, we will let you know what you need to be familiar with. Content of this level will differ according to the topic of the cycle – technique, musicality, historical styles and so on.

G – Skill Share
This level is for sharing of the amazing stuff we learned elsewhere.

Besides regular classes we are making weekend workshops Little Blues Sister aproximately twice a year – next one will be in October 2019!

 

Information about next blues event in Prague will be here and in facebook group Prague Blues Dancing.

 

Drop us a line at bluesinprague@gmail.com if you have any questions or concerns.

Be sure to join our group on Facebook to follow the latest news about classes, parties and workshops.