Kurzy \ Classes

| English |

 

Blues je pomalé a intimní, ale umí být i divoké a energické. Přijďte si vyzkoušet, co se na snad nejrozšířenější muziku světa tancuje doopravdy! S nudou z tanečních to nemá nic společného.

Vyhlášené kurzy – cyklus 10. října 2018 – 7. 11. 2018

Cyklus má 5 týdnů a stojí 600 Kč. Pokud máte zájem, prostě přijďte na první kurz a na jeho konci se můžete rozhodnout, zda se chcete účastnit i zbytku a zaplatit.

Kurzy budou v Kavárně Liberál v časech 18:00 – 19:00 a 19:10 – 20:10.

V tomto cyklu budou kurzy těchto dvou úrovní:

19:10 – 20:10
A – Basics

Kurz úplných základů. Pokud jste nikdy netančili americký blues, tady potřebujete začít.
Pokud již základy blues máte, tento kurz není pro vás – zkuste ten druhý.
Lektoři: Marie “Mája” Práchenská a Monika Kadaňková

18:00 – 19:00
B/C – Get On the Trail
Kurz určený pro účastníky podzimních kurzů v roce 2016 a 2017 a případně začátečníky z LBS I, který slouží jako přechod na nově navrženou koncepci kurzů (viz níže). Tenhle kurz vám doplní, co je třeba na uzavření úrovně A, B i C, abyste pak mohli plynule naskočit do dalších kurzů.
Lektoři: Zuzana Lapšanská a Kateřina “Morgain” Holendová

V listopadu bude navazovat další cyklus s kurzy B a D.

Pokud si nejste jistí, který level kurzů je pro vás vhodný, ozvěte se nám.

Koncepce kurzů

Rozhodli jsme se vytvořit dlouhodobou koncepci kurzů – rozčlenit je na kratší cykly, které budou vždy tématicky ucelené a budou mít jasnou návaznost a dlouhodobý výhled, takže pro vás bude snazší se rozvíjet.

Kurzy budou trvat vždy 5 týdnů a na konci bude vždy tančírna.

Představujeme vám tedy strukturu kurzů blues v Praze:

A – Basics
Kurz úplných základů. Pokud jste nikdy netančili americký blues, tady potřebujete začít.

B – Juke Joint: Let`s Do It
Úvod do tzv. juke jointu – skupiny stylů, které vznikly v deltě Mississippi v malých prostorách lokálních barů, kde se scházeli afroameričani po tvrdé práci a věnovali se pití, hazardu, hudbě a tanci. Tyto styly jsou charakteristické zaměřením na pohyb v těle a častěji dávají více prostoru pro sólo a individualitu tanečníka.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

C – Ballroomin`: Meet the Big One
Úvod do tzv. Ballroomin` – skupiny stylů, které vznikly ve velkých tančírnách a tanečních sálech, spojených s melodičtější hudbou typickou pro “Big Bands” swingové éry. Tyto styly jsou charakteristické větší možností pohybu po prostoru a větší plynulostí a větším důrazem na linie.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň A – Basics.

D – Juke Joint: Let`s Go Deeper
Juke Joint do větší hloubky, prohloubíme jak techniku tak se naučíme nové triky.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň B – Juke Joint: Let`s Do It

E – Ballroomin`: Own The Floor
Rozšíříme si repertoár do Ballroomin` a zapracujeme na další technice.
Je potřeba již před tím zvládnout úroveň C – Ballroomin`: Meet the Big One

F – Let`s Geek About …
Jedná se v podstatě o pokročilou úroveň kurzů, které budou vždy předpokládat zvládnutou úroveň D nebo E a budou na něj navazovat. Podle konkrétního tématu, na které se daný cyklus zaměří, bude uvedeno, na co navazuje. Tato úroveň nebude vypadat vždy stejně, bude se tématicky věnovat různým oblastem – technika, muzikalita a historické styly a podobně.

G – Skill Share
Na této úrovni už se učíme navzájem co jsme si kdo odkud přivezli.

Krom pravidelných kurzů také připravujeme víkendový workshop.

První se konal v termínu 24. – 25. 3. 2018 pod názvem Little Blues Sister, vol. I. a informace o něm najdete zde.

Little Blues Sister, vol. II

Zapište si do kalendáře, další víkendový workshop se bude konat v termínu 9. – 11. 11. 2018!
Vše o této akci nalezenete na její webové stránce zde nebo na Facebooku.

Informace o dalších kurzech, party a jiných akcích se objeví zde a ve facebookové skupině Prague Blues Dancing.ENGLISH

Looking for some blues dancing in Prague? You’ve come to the right place!

Current courses – cycle 10th October 2018 – 7th November 2018

The cycle goes for 5 weeks and costs 600 CZK. If you are interested, just come to the first lesson. At the end of it you can make the decision, if you want to attend the whole cycle and pay for it.

The course will take place in Kavárna Liberál at 18:00 – 19:00 and 19:10 – 20:10.

There will be these levels in current cycle:

19:10 – 20:10
A – Basics

Complete basics of blues dance. If you have never dance blues vernacular dance before, this is the course you need to start with.
If you already know the basics, this course is not for you, try the other one.
Teachers: Marie “Mája” Práchenská a Monika Kadaňková

18:00 – 19:00
B/C – Get On the Trail
Course designed for those, who attended courses in autumn 2016 and 2017 and beginner lessons at LBS I. It is design to create an easy transition to the new structure of blues courses (see below). Through this course you will finish the levels A, B and C, so you will be ready to jump in the D level in the next cycle.
Teachers: Zuzana Lapšanská a Kateřina “Morgain” Holendová

Next cycle of the courses will start in November and there will be levels B and D opened.

If you are not sure, what level of courses will be suited for you, get in touch with us.

Structure of the courses

We decided to create a long term structure of the courses in Prague – divide it in smaller cycles which will have common theme and complex and clear structure to help you to develop your skills.

Cycles will go for 5 weeks and there will be a party at the end.

Let us introduce you the structure of the courses:

A – Basics
Complete basics of blues dance. If you have never dance blues vernacular dance before, this is the course you need to start with.

B – Juke Joint: Let`s Do It
Introduction in so called Juke Joint – group of styles evolved in the Mississippi Delta in small local joints, where African Americans met after hard work to drink, gamble, play music and dance. These styles are focused on the body movement and give more space for solo dancing and individuality.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level A – Basics.

C – Ballroomin`: Meet the Big One
Introduction in so called Ballroomin` – group of styles evolved in big ballrooms and dance halls connected with melodic music typical for Big Bands of the swing era. These styles are characteristic for traveling, elegant lines and continuous momentum.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level A – Basics.

D – Juke Joint: Let`s Go Deeper
We will learn more of Juke Joint – technique and tricks and moves.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level B – Juke Joint: Let`s Do It

E – Ballroomin`: Own The Floor
We will learn more from the Ballroomin` – technique and moves and vocabulary.
To be able to attend this course, you need to have knowlege from the level C – Ballroomin`: Meet the Big One

F – Let`s Geek About …
Advanced level of courses, which will develop your skills based in levels D or E. According to specific topic, which will be covered by the cycle, we will let you know what you need to be familiar with. Content of this level will differ according to the topic of the cycle – technique, musicality, historical styles and so on.

G – Skill Share
This level is for sharing of the amazing stuff we learned elsewhere.

Besides regular classes we are preparing a weekend workshop!

The first one took place on 24th – 25th of March 2018 and was called Little Blues Sister, vol. I. Detailes about it are here.

Little Blues Sister, vol. II

Save the date! Another weekend workshop in Prague will take place on 9th – 11th of November 2018!
Information about this event are its own website here or on Facebook.

Information about next blues event in Prague will be here and in facebook group Prague Blues Dancing.

 

Drop us a line at bluesinprague@gmail.com if you have any questions or concerns.

Be sure to join our group on Facebook to follow the latest news about classes, parties and workshops.